Adatvédelmi Tájékoztató

Jelen dokumentum az Ön személyes adatainak kezeléséről és az azzal kapcsolatos jogairól ad az Európai Unió rendelete (az Európai Parlament és a Tanács 2016/ 679 Rendelete, továbbiakban: GDPR) és a hazai jogszabálynak (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a továbbiakban: Info tv.) megfelelő tájékoztatást. Adatkezelő: Landra Kft. 2112 Veresegyház, Szentkorona u. 7. Adószám: 12220195-2-13.

A Landra Kft. a következő esetekben kezelheti az Ön személyes adatait:

1, Megrendeli a Landra újságot vagy valamely hírlevelünket. Mivel jelenleg a Landra magazin terjesztése ingyenesen történik, ezért ez nem tekinthető üzleti kapcsolatnak, szerződéskötésnek, így amennyiben személyes adatokat ad meg (például egyéni vállalkozóként rendeli meg az újságot), az adatkezeléshez kifejezett hozzájárulását kell, hogy adja. Ez a megrendelés során a vonatkozó jelölő bekapcsolásával történik. A megrendelését és az ennek részét képező nyilatkozatát rögzítjük és tároljuk. A regisztrációs űrlapon megadott személyes adatait tároljuk és azokat az ügyfélkapcsolat fenntartásához és elemzésekhez használjuk. Ezen tevékenységek magukban foglalják a piackutatást, az ügyfélelemzést, az ügyfélszegmentálást. A fent említett célok érdekében az adatokat adattárházban tároljuk, és olyan adatokkal bővítjük, amelyet nyilvános forrásokból gyűjtünk össze, például telefonkönyvek, nyilvános cégadatbázisok. Az itt felsorolt adatkezelés szükséges a szolgáltatásaink és az ügyfélkapcsolat javításához. A regisztrációs űrlapon megadott, valamint az üzleti kapcsolat során összegyűjtött személyes adatok hirdetési és marketingkampányokkal kapcsolatos tájékoztatás céljából feldolgozásra kerülnek. Az email hírlevelünk - amennyiben Ön kifejezetten hozzájárul ahhoz - olyan nyomkövetési képpontot tartalmaz, amely lehetővé teszi számunkra, hogy megvizsgáljuk, hogy megnyitotta-e a hírlevelet, és mely ajánlatok voltak érdekesek az Ön számára. A következő adatokat gyűjtjük: e-mail cím, a hírlevél tartalma, amelyet elküldtünk Önnek, a hírlevélben szereplő ajánlatokra történő kattintás, a megnyitás időpontja. Ezek az adatkezelések tehát az Ön hozzájárulásán alapulnak (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, Info tv. 5. § (1) bek. a) pont).

2, A Landra Kft-vel üzleti kapcsolatba lép. Szolgáltatást vagy terméket rendel tőlünk (például hirdetést ad fel). Ez esetben az adatkezelés szerződésen vagy annak előkészítésén alapul, a GDPR törvény 44. pontja értelmében nem szükséges hozzá a külön hozzájárulása.

3, A Landra újságban és annak online változatában vagy bármilyen, a Landra kiadásában megjelenő sajtóterméknek minősülő anyagban szerepelnek a személyes adatai (különösen, de nem kizárólagosan: fotó, név, munkahely). Amennyiben nyilvános rendezvényen nyilatkozik, szerepel, részt vesz, akkor az újságírásra vonatkozó törvények és a NAIH állásfoglalása szerint nem szükséges a hozzájárulása a személyes adatainak kezeléséhez. Amennyiben egyéb módon szerepel a kiadványainkban (például interjú formájában), akkor a hozzájárulást kérjük és tároljuk.

Adattovábbítás, adatfeldolgozás

A fent említett célok elérése érdekében különféle szolgáltatókat, adatfeldolgozókat veszünk igénybe a GDPR 28. cikke és az Info tv. 10. §-a alapján. Ilyen adatfeldolgozó például a hírlapterjesztő, a hírlevél küldő rendszer üzemeltetője. Ezek a szolgáltatók az európai adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően dolgozzák fel a személyes adatokat, hogy magas adatvédelmi szintet biztosítsanak, még akkor is, ha a személyes adatokat áthelyezik/továbbítják egy olyan országba, ahol mások az adatvédelem szabályai és nem terjed ki rájuk a GDPR. Személyes adatot harmadik személynek nem továbbítunk, kivéve, ha ezt törvény kötelezővé teszi.

Az Ön jogai a személyes adatainak kezelésére vonatkozóan:

• Joga van az adatkezelésre vonatkozó információkról, valamint a feldolgozott adatokról másolatot kérni (hozzáférési jog GDPR 15. cikk, Info tv. 15. §),
• Joga van a pontatlan adatok helyesbítését vagy befejezetlen adatok kijavítását kérni, (helyesbítéshez jog GDPR 16. cikk, Info tv. 17. §)
• Joga van személyes adatainak törlését kérni, továbbá joga van ahhoz ha, hogy ha a személyes adatai nyilvánosságra kerültek, törlés iránti kérelmét más adatkezelők részére is továbbítsák (törléshez való jog GDPR 17. cikk, Info tv. 17. § (2) bek.),
• Joga van kérni az adatkezelés korlátozását (adatkezelés korlátozásához való jog GDPR 18. cikk, Info tv. ),
• Joga van az Önre vonatkozó személyes adatokat strukturált, általánosan használt és gépileg olvasható formában megszerezni, valamint ezen adatok átadását kérni egy másik adatkezelő részére (adathordozhatósághoz való jog GDPR 20. cikk),
• Joga van az adatkezelés ellen tiltakozni (tiltakozáshoz való jog GDPR 21. cikk, Info tv. 21. §),
• Joga van a hozzájárulásán alapuló adatkezelésnél a hozzájárulásának bármikori visszavonására. A hozzájárulás visszavonása az azt megelőző időszak adatkezelésének jogszerűségét nem befolyásolja. (hozzájárulás visszavonásához való jog, GDPR 7. cikk (3) bek.).
• Joga van a felügyeleti hatóságnál panaszt benyújtani, ha úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés valamely jogszabállyal ellentétes. (felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog GDPR 77. cikk) Az adatkezeléshez kapcsolódó jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni (székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Honlap: http://www.naih.hu). Ön jogainak megsértése, valamint a tiltakozása elutasítása esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

Süti (cookie) használat

A Landra weboldalán használunk sütiket, de ezek nem alkalmasak konkrét személyek beazonosítására. A Google Analytics szolgáltatását használjuk statisztikai adatgyűjtésre (GDPR kompatibilis módon). Ezen kívül az űrlapok kitöltésének megkönnyítésére és a visszatérő látogatók látogatásainak számlálására (a hirdetések sorrendje miatt) használunk olyan sütiket, amelyek ezeket az információkat a látogató számítógépén tárolja. Ezeket mi nem rögzítjük, más célra nem használjuk, és különösen nem végzünk velük profilalkotást, nyomkövetést.